ނަބިއްޔާގެ ސީރަތް
|

ނަބިއްޔާ ﷺ ގެ ސިޔަރަތް

ދަރުސް ދެއްވީ ޝެއިޚް އަބޫ އަނަސް މުޙައްމަދު ޙަސަން

ދަރުސް އޮންނާނީ
ކޮންމެ ހޯމަ ދުވަހުގެ ރޭ 08:15 ގައި
އޮންލައިންކޮށް
ދަރުސް ލިންކް އަލްބަޔާން ވައިބަރ ޗެނަލްގައި އަދި ފޭސްބުކް ޕޭޖްގައި ޝެއަރ ކުރެވޭނެ އިންޝާ ﷲ

Similar Posts