އާޚިރަތް ދުވަހަށް އީމާންވުމުގެތެރެއިން

ދަރުސް ދެއްވީ ޝެއިޚް އަބޫ އަނަސް މުޙައްމަދު ޙަސަން  حَفِظَهُ الله

ދަރުސް-1 ބަރުޒަޙުގެ ޙަޔާތް
ދަރުސް-2 މަޙްޝަރު ކުރެއްވުން
ދަރުސް-3 ޝަފާއަތް
ދަރުސް-4 ނިޔާކުރެއްވުން
ދަރުސް-5 މީޒާން
ދަރުސް-6 ޞިރާތު މަގު
ދަރުސް-7 ޤަންޡަރަ
ދަރުސް-8 ސުވަރުގެ އަދި އެތަނުގެ އަހުލުވެރިން

ދަރުސް ކޮންމެ ހަފްތާއެއްގެ ބުދަ ދުވަހު 2015ގައި
ލައިވް ކޮށް ދަރުސް އަޑުއެހުމަށް ވައިބަރ ގުރޫޕަށް ވަންނަވާ

Similar Posts