އުޞޫލުއް ޘަލާޘަތުގެ ޝަރަޙަ

އުޞޫލުއް ޘަލާޘަތުގެ ޝަރަޙަ 
ޝެއިޚް އަބޫ އަނަސް މުޙައްމަދު ޙަސަން

ޝެއިޚް އަބޫ އަނަސް މުޙައްމަދު ޙަސަން

ދަރުސް އޮންނާނީ
ކޮންމެ އަންގާރަ ދުވަހުގެ ރޭ 08:15 ގައި
އޮންލައިންކޮށް
ދަރުސް ލިންކް އަލްބަޔާން ވައިބަރ ޗެނަލްގައި އަދި ފޭސްބުކް ޕޭޖްގައި ޝެއަރ ކުރެވޭނެ އިންޝާ ﷲ

Similar Posts