އުސޫލުލް ޢީމާންގެ ޝަރަހަ

އުޞޫލުލް އީމާން ޝެއިޚްލް އިސްލާމު މުޙައްމަދު ޢަބްދުއްލް ވައްހާބު رحمه الله

ޝަރަހަކޮށްދެއްވީ: އުސްތާޛް އަބޫ އަނަސް މުޙައްމަދު ހަސަން حفظه الله

ޝެއިޚް އަބޫ އަނަސް މުޙައްމަދު ޙަސަން

ދަރުސް އޮންނާނީ
ކޮންމެ އާއްދީތަ ދުވަހުގެ ރޭ އިޝާ ނަމާދަށް ފަހު ޖަލާލުއްދީން މިސްކިތުގައި


އޮންލައިންކޮށް
ދަރުސް ލިންކް ވައިބަރ ޗެނަލްގައި އަދި ފޭސްބުކް ޕޭޖްގައި ޝެއަރ ކުރެވޭނެ އިންޝާ ﷲ

ވައިބަރ ކޮމިއުނިޓީ ލިންކް

ދީނި ސުވާލު ކުރުމާއި ޖަވާބު ލިބިގަތުމަށް އަދި ދީނީ އެކިއެކި މަޢުލޫމާތު ހޯދުމަށް

#ވައިބާ ކޮމިއުނިޓީއަށް ޖޮއިންކޮށްލައްވާ :

https://bit.ly/alb4yn

Similar Posts

Leave a Reply