ޣައިބަށް ކަށުނަމާދު ކުރުން – ކޮންމެ މީހެއްގެ މައްޗަށް ކުރުންވޭ ހެއްޔެވެ؟

ޝަރަހަކޮށްދެއްވީ: އުސްތާޛް އަބޫ އަނަސް މުޙައްމަދު ހަސަން حفظه الله

Similar Posts

Leave a Reply