ކެތްތެރިކަމާ ބެހޭ ޤަވާޢިދެއް

ޝެއިޚުލް އިސްލާމް އިބްނު ތައިމިއްޔާ رحمه الله ގެ ކެތްތެރިކަމާ ބެހޭ ޤަވާޢިދެއް

ދަރުސް ދެއްވީ ޝެއިޚް އަބޫ އަނަސް މުޙައްމަދު ޙަސަން  حَفِظَهُ الله

ދަރުސް-1
ދަރުސް-2
ދަރުސް-3
ދަރުސް-4
ދަރުސް-5
ދަރުސް-6
ދަރުސް-7

ކޮންމެ ބުދަ ދުވަހެއްގެ ރޭ 20:30 ގައި
އޮންލައިންކޮށް

ދަރުސްތައް އޮންލައިންކޮށް އަޑުއެއްސުމަށް ތިރީގައިވާ ލިންކުން ވައިބަރ ކޮމިއުނީޓީއަށް ޖޮއިންކުރައްވާ

Similar Posts