|

އުޞޫލުއް ސުންނަތުގެ ޝަރަޙައިން

އުޞޫލުއް ސުންނަތުގެ ޝަރަޙައިން ލިބޭ އެންމެ ޘަނާ ލިބިގެންވާ ތަޤްރީރު
ފޮތްލިޔުއްވީ ފަޞީލަތުއް ޝެއިޚް އައްދުކްތޫރ ޢަބްދުއްﷲ ބިން ޢަބުދުއްރަޙީމް އަލްބުޚާރީ حفظه الله
ތަރުޖަމާ ކުރެއްވީ އުސްތާޛް އަބޫ އަނަސް މުޙައްމަދު ޙަސަން حفظه الله

Similar Posts