|

ސަހާބީން ދެމި ތިބިގޮތުގައި ދެމިތިބުން


ދަރުސް ނަގާފައިވަނީ އިމާމު އަހުމަދު رحمه الله ގެ އުސޫލުއް ސުނަތުގެ ޝަރަހައިން
ދަރުސް ދެއްވީ  އުސްތާޛް އަބޫ އަނަސް މުޙައްމަދު ހަސަން حفظه الله

Similar Posts