ކިތާބު އަލްޖަނާއިޒް

ޝެއިޚް އަބޫ އަނަސް މުޙައްމަދު ޙަސަން

ދަރުސް އޮންނާނީ
ކޮންމެ ބުދަ ދުވަހުގެ ރޭ 08:15 ގައި
އޮންލައިންކޮށް
ދަރުސް ލިންކް އަލްބަޔާން ވައިބަރ ޗެނަލްގައި އަދި ފޭސްބުކް ޕޭޖްގައި ޝެއަރ ކުރެވޭނެ އިންޝާ ﷲ

ދަރުސް އޮންލައިންކޮށް އަޑުއެއްސެވުމަށް އަލްބަޔާން ވައިބަރ ކޮމިއުނިޓީ އަށް ވަންނަވާ ލިންކް https://bit.ly/alb4yn

ދީނި ސުވާލު ކުރުމާއި ޖަވާބު ލިބިގަތުމަށް އަދި ދީނީ އެކިއެކި މަޢުލޫމާތު ހޯދުމަށް

#ވައިބާ ކޮމިއުނިޓީއަށް ޖޮއިންކޮށްލައްވާ :

https://bit.ly/alb4yn

Similar Posts

Leave a Reply