|

ސަލަފުއް ޞާލިޙުންގެ މަންހަޖުގައި ވަރުގަދައަށް ހިފަހައްޓާ


ފޮތްލިޔުއްވީ ފަޞީލަތުއް ޝެއިޚް އައްދުކްތޫރ ޢަބްދުއްﷲ ބިން ޢަބުދުއްރަޙީމް އަލްބުޚާރީ
ތަރުޖަމާ ކުރެއްވީ އުސްތާޛް އަބޫ އަނަސް މުޙައްމަދު ޙަސަން

ސަލަފުއް ޞާލިޙުންގެ މަންހަޖުގައި ވަރުގަދައަށް ހިފަހައްޓާޑަވުންލޯޑު ކުރައްވާ

Similar Posts

Leave a Reply